Brede scholen en IKC’s

Bij de invoering en ontwikkeling van brede scholen is afstemming tussen uitvoering, management en bestuur van groot belang. Tempre begeleidt dergelijke trajecten al 15 jaar. Juist het leggen van de verbinding tussen de verschillende schakels is de kracht van Tempre.

Bij brede scholen en Integrale Kindcentra gaat het om het bieden van kansen en het benutten van talenten. Hoe doe je dat? Wat is er nodig in een wijk om dit mogelijk te maken? Wat hebben organisaties nodig om dit te kunnen doen? Hoe weet je dat je op de goede weg bent? De dingen doen die ertoe doen. Maar welke zijn dat? En hoe krijg je iedereen mee als je dat weet?

Er zijn geen eensluidende antwoorden op deze vragen, omdat situaties zo ontzettend van elkaar verschillen. Het begint in ieder geval bij een analyse en een visie, het formuleren van doelstellingen, het benoemen van kritische succesfactoren en het evalueren daarvan.

Tempre begeleidt al 15 jaar gemeentes en organisaties bij de ontwikkeling van brede scholen en IKC’s.

Ervaring op het gebied van Integrale Kindcentra en Brede Scholen:

 • Adviseur Landelijk Steunpunt Brede Scholen
 • Organisatie inspiratiebezoeken in binnen en buitenland
 • Evaluatie brede scholen gemeente Sud West Frsylan en Assen
 • Ontwikkelen geïntegreerd curriculum Vensterschool Stadspark, Groningen
 • IKC-ontwikkeling Leeuwarden
 • Interim-projectleider Vensterscholen (gemeente Groningen)
 • Masterclasses Integraal Kindcentra (gemeente Leeuwarden, gemeente Harlingen)
 • Projectleider onderzoeksproject Pedagogische Kracht in de Wijk (Hanzehogeschool)
 • Voorzitter auditcommissie brede scholen (diverse gemeenten)

Ervaring met inhoudelijke thema’s:

Voor- en vroegschoolse educatie:In de eerste jaren van een kind, wordt een hele belangrijke basis voor de ontwikkeling gelegd. Die basis is niet voor alle kinderen gelijk. Door extra aandacht in de voorschoolse periode vanuit de opvang, in combinatie met aandacht vanuit de ouders, kan het verschil maken. Het gaat niet alleen om programma’s uitvoeren, maar vooral ook om de professionaliteit van leidsters en de houding van ouders.
 • Adviseur onderzoek VVE (Hanzehogeschool)
 • Adviseur verbetertrajecten VVE (diverse gemeenten)
 • Landelijk coördinator Opstap/je
 • Initiator Buurtmoederplan (Averroes Stichting)
 • Adviseur onderzoek VVE (Hanzehogeschool)
 • Kwartiermaker VVE (Sardes)
 • Implementatie VVE (diverse gemeenten)
 • Onderzoek VVE (gemeente Lemsterland)
 • Training en Advies (HIPPY-International)
OuderbetrokkenheidOuderbetrokkenheid is een containerbegrip waar vaak verwarring over bestaat. Uit onderzoek is bekend welke vormen van ouderbetrokkenheid van belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen: Ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Deze vorm van ouderbetrokkenheid is meteen ook het meest lastig in de praktijk te brengen. Tempre kan u daarbij helpen.:
 • Onderzoek naar ouderbetrokkenheid in de brede school (Hanzehogeschool)
 • Training, advies en lezingen en workshops (diverse opdrachtgevers)
 • Projectleider oudkomers en ouderbetrokkenheid gemeente Groningen en Leeuwarden
 • Workshops, trainingen en lezingen over ouderbetrokkenheid
 • Evaluatie Opstap en Opstapje diverse gemeenten
 • International Trainer Home Instruction Program for Preschool Youngsters
 • Initiator Buurtmoederplan
 • Trainingen buurtmoeders en coördinatoren Opstap en Opstapje